Siffersumma

Givet ett heltal N, bestäm det minsta talet med samma siffersumma som är större än N.

Siffersumman av ett heltal är summan av dess siffror. Till exemepel har $9550$ siffersumman $9 + 5 + 5 + 0 = 19$ och $999$ har siffersumman $9 + 9 + 9 = 27$.

Indata

Ett heltal, N.

Utdata

Skriv ut det minsta talet större än N med samma siffersumma som N.

Poängsättning

Grupp

Poängvärde

Gränser

1

20

$1 \le N \le 10$

2

20

$1 \le N \le 100$

3

40

$1 \le N < 10\, 000$

4

20

$1 \le N < 10^{20}$

Sample Input 1 Sample Output 1
8
17
Sample Input 2 Sample Output 2
92
119
Sample Input 3 Sample Output 3
9550
9604
Sample Input 4 Sample Output 4
200
1001