Räkneord

Monika skriver ner alla räkneord mellan 1 och $N$. Sedan sorterar hon orden alfabetiskt och konkatenerar dem till en enda lång sträng. Skriv ett program som hittar bokstav nummer $K$, $K+1$ och $K+2$ i Monikas sträng.

För att undvika problem med teckenkodning byter vi ut å och ä mot a. Vidare använder vi formerna etthundra, ettusen (observera stavningen), enmiljon och enmiljard, men bara när siffran 1 står ensam före mängdordet (ej inräknat tidigare mängdord). När siffran 1 däremot står sist i ett förled som betecknar flera tusen, miljoner eller miljarder så skriver vi för enkelhets skull alltid "en": tjugoentusen, etthundraenmiljoner, tvahundraattioenmiljarder etc. Allra sist i ett räkneord skriver vi dock alltid siffran 1 som "ett".

En tabell med de grundläggande räkneorden och några exempel på längre ord bringar förhoppningsvis klarhet i reglerna:

Tal

Räkneord

Tal

Räkneord

1

ett

10

tio

2

tva

20

tjugo

3

tre

30

trettio

4

fyra

40

fyrtio

5

fem

50

femtio

6

sex

60

sextio

7

sju

70

sjuttio

8

atta

80

attio

9

nio

90

nittio

11

elva

100

etthundra

12

tolv

198

etthundranittioatta

13

tretton

201

tvahundraett

14

fjorton

1121

ettusenetthundratjugoett

15

femton

$581\, 743$

femhundraattioentusensjuhundrafyrtiotre

16

sexton

$51\, 101\, 001$

femtioenmiljoneretthundraentusenett

17

sjutton

$162\, 500\, 020$

etthundrasextiotvamiljonerfemhundratusentjugo

18

arton

$1\, 002\, 001\, 004$

enmiljardtvamiljonerettusenfyra

19

nitton

$91\, 011\, 091\, 000$

nittioenmiljarderelvamiljonernittioentusen

Och som en ytterligare kontrollmöjlighet ger vi längden på Monikas sträng för några olika $N$:

N

Strängens längd

999

16260

9999

235600

99999

2908000

999999

37425000

9999999

472250000

99999999

5319500000

999999999

61585000000

9999999999

722850000000

99999999999

7834500000000

999999999999

86744000000000

Indata

En rad med två heltal $N$ och $K$, där $1\leq N\leq 999\, 999\, 999\, 999$ och $1\leq K \leq L-2$, där $L$ är längden på den bildade strängen.

Delpoäng: För 30% av poängen är $ N\leq 500\, 000$, medan för resten av poängen är $ N\geq 100\, 000\, 000$. För 30% av poängen är $ N=999\, 999\, 999\, 999$.

Utdata

En rad med tre bokstäver utan åtskiljande blanksteg: bokstav nummer $K$, $K+1$ och $K+2$ i strängen.

Förklaring till första exemplet

Monikas sträng, skriven med 40 bokstäver per rad, är

artonattaelvaettfemfemtonfjortonfyranion
ittonsexsextonsjusjuttontiotjugotjugoett
tjugofemtjugofyratjugosextjugotretjugotv
atolvtretrettontva
Sample Input 1 Sample Output 1
26 120
vat
Sample Input 2 Sample Output 2
105 508
ase
Sample Input 3 Sample Output 3
426760 11111111
atr