Multationer

På den ännu oupptäckta exoplaneten PO-2019 består invånarnas arvsmassa av en sträng, där varje bokstav är antingen A, B eller C. Livets utveckling har gått lite snabbare där än på jorden (exempelvis kan alla lösa programmeringsproblem redan som nyfödda). Anledningen tros vara att istället för vanliga mutationer sker “multationer”, som ändrar alla förekomster av en viss bokstav samtidigt. Bokstaven byts ut mot en sträng som kan innehålla 1, 2 eller 3 bokstäver (se figuren nedan). Detta gör att längden på arvsmassan kan öka ganska snabbt.

Skriv ett program som, givet två strängar $S$ och $T$, skriver ut den kortaste sekvensen av multationer som ändrar $S$ till $T$. Det kommer alltid att finnas en lösning med högst $3$ multationer.

Indata

På första raden står strängen $S$. På andra raden står strängen $T$. Ingen av strängarna innehåller mer än $10$ bokstäver och varje bokstav är antingen A, B eller C.

Utdata

Programmet ska skriva ut en rad för varje multation, i den ordningen de sker. Varje rad ska innehålla två strängar: bokstaven som ändras, och strängen som den ändras till.

Om det finns flera optimala sekvenser kan du ange vilken som helst av dem.

Poängsättning

För testfall värda $20$ poäng gäller att $S$ och $T$ är lika långa.
För testfall värda $40$ poäng gäller att det finns en optimal sekvens som bara består av samma multation, men eventuellt upprepad flera gånger.

\includegraphics[width=0.9\textwidth ]{multationer1.pdf}
Sample Input 1 Sample Output 1
ABA
CBC
A C
Sample Input 2 Sample Output 2
BC
CACCAB
B A
C CAB
A CA
Sample Input 3 Sample Output 3
CAC
CABCACAB
C AB
A CA
Sample Input 4 Sample Output 4
AABAC
AABBBBAC
B BB
B BB