Full Tank

När man tankar bilen på MacMack tillämpas tiokronorsavrunding. Om till exempel beloppet, oavrundat, slutar på 164.99 kronor avrundas det nedåt till 160 kronor, medan beloppet 165.00 avrundas uppåt till 170 kronor.

Skriv ett program som tar emot uppgifter om tankad volym (alltid ett helt antal liter) och motsvarande, avrundade, pris i kronor för $n$ tankningar och som med hjälp av dessa data beräknar priset för den senaste tankningen (given volymen i liter).

Indata

Den första raden innehåller heltal $1 \le n \le 5$.

De nästa $n$ raderna innehåller information om en tankning vardera. En tankning består av två blankstegs-separerade heltal - den tankade volymen i liter, samt det avrundade priset.

Den sista raden innehåller volymen på den sista tankningen.

Utdata

Ditt program ska skriva ut ett heltal: priset i kronor för den sista tankningen.

Sample Input 1 Sample Output 1
3
32 210
24 150
38 240
43
280