Vänner

$N$ vänner spelar ett spel. Spelet spelas på en rad av $L$ rutor numrerade från $0$ till $L - 1$, där rutorna $i$ och $i+1$ är bredvid varandra. Som mest en av vänner kan stå på en ruta vid någon tidpunkt. I varje steg av spelet hoppar en av vännerna från sin nuvarande ruta till en tom ruta.

Vid någon tidpunkt i spelet är en spelares poäng längden av det längsta sammanhängande segmentet av spelare personen är en del av. Det innebär att om en spelare står på position $x$ och det står andra spelare på positionerna $a, a+1, ..., x-1, x, x+1, ..., b-1, b$ så har spelaren poängen $b - a + 1$.

Den totala poängen är summan av alla spelares poäng. Vid olika tidpunkter i spelet undrar vännerna vad deras nuvarande totala poäng är.

Exempel

Antag att det är $N = 3$ vänner som spelar på en spelplan av längd $L = 7$. I början befinner de sig på positionerna $1, 3, 4$. Poängen för spelaren på position $1$ är bara $1$ eftersom inga vänner är direkt till vänster eller höger. Spelarna på positionerna $3$ och $4$ utgör ett segment av längd $2$, så båda har $2$ poäng. Den totala poängen i den här tidpunkten är $1 + 2 + 2 = 5$.

Första hoppet är från position $4$ till $2$ vilket ger de nya positionerna $1, 2, 3$. Här är utgör alla spelare tillsammans ett segment av längd $3$, så alla spelare har $3$ poäng vilket ger den totala poängen $9$.

Det andra och sista hoppet är från $3$ till $0$, vilket ger positionerna $0, 1, 2$. All spelare utgör fortfarande ett segment av längd $3$, så den totala poängen är fortfarande $9$.

\includegraphics[width=0.8\textwidth ]{sample.png}
Figure 1: Illustration av exemplet

Uppgift

Du kommer att få alla hopp som görs i spelet. Vid några tidpunkter kommer vännerna att fråga vad den totala poängen är. Din uppgift är att implementera funktionerna init(N, L, P), jump(A, B), and score():

 • init(N, L, P) - den här funktionen kommer at anropas precis en gång av domaren vid spelets början.

  • N: antalet spelare.

  • L: antalet rutor i spelet.

  • P: en array med $N$ element. P[i] ($0 \le i < N$) anger startpositionen för den $i$:te spelaren.

  • Funktionen ska inte returnera något.

 • jump(A, B) - den här funktionen anropas varje gång en spelare gör ett hopp, i den ordning som hoppen görs.

  • A: positionen som spelaren hoppar från ($0 \le A < L$). Det kommer alltid att finnas en spelare på den positionen när hoppet görs.

  • B: positionen som spelaren hoppar till ($0 \le B < L$). Det kommer aldrig att finnas en spelare på den positionen när hoppet görs.

  • Funktionen ska inte returnera något.

 • score() - den här funktionen anropas när vännerna vill veta sin totala poäng.

  • Funktionen ska returnera den totala poängen.

Ett kodskelett som innehåller funktionerna du ska implementera, tillsammans med en exempeldomare, finns tillgängligt på http://progolymp.se/uploads/kattis-attachments/friends.zip.

Delpoäng

Problemet består av flera grupper av testfall. Varje grupp ger ett visst antal poäng och för att klara det måste du klara alla testfall i gruppen.

Låt $J$ vara antalet anrop till jump och $S$ vara antalet anrop till score.

Grupp

Poäng

Gränser

1

9

$1 \le N, L \le 1\, 000$, $S + J \le 2\, 000$

2

17

$1 \le N, L \le 100\, 000$, $J = 0$, $S = 1$

3

14

$1 \le N \le 100\, 000$, $1 \le L \le 10^9$, $J = 0$, $S = 1$

4

38

$1 \le N, L \le 100\, 000$, $S + J \le 200\, 000$

5

22

$1 \le N \le 100\, 000$, $1 \le L \le 10^9$, $S + J \le 200\, 000$

Input format

Exempeldomaren läser indata i följande format:

 • rad $1$: N L Q

 • rad $2$: P[0] P[1] .. P[N - 1]

 • raderna $3$ till $3 + Q - 1$: varje rad representerar ett hopp eller en fråga om poängen. Om raden är 0 A B så görs ett hopp från $A$ till $B$. Om raden är 1 så frågar vännerna om den totala poängen.

Output format

Varje gång den totala poängen efterfrågas skriver domaren en rad med returnvärdet från score().

Sample Input 1 Sample Output 1
3 7 5
1 3 4
1
0 4 2
1
0 3 0
1
5
9
9